ค้นหา
ดร.ชาญกฤช   เดชวิทักษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปรการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
นายวิสิทธิ์   กิตติวรรธนกุล
ประธานฝ่ายวิชาการและประสานงานภาครัฐ
บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด
นายโกศิลป์   ภัทรธีรานนท์
ประธานฝ่ายกิจกรรมและหารายได้
บริษัท กูด พอยท์ จำกัด
นางปรานี   คุรุเวฬุกรณ์
ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและ CSR
บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด
นายกรกฤช   จุฬางกูร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
นางกาญจนา   หรูเจริญพรพานิช
รองประธานสายงานเหรัญญิกและการเงิน
บริษัท สามมิตรเมตัลเวิร์ค จำกัด
นายนำชัย   เอกพัฒนพานิชย์
รองประธานสายงานเลขาธิการและนายทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัน แอนด์ ซันส์
นายไพบูลย์   ภู่เจริญ
รองประธานสายงานจัดหาสมาชิก
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
นายชัยทัต   ถนอมทรัพย์
รองเลขาธิการ
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด มหาชน
นางกิตติ์ธัญญา   เลิศถิรหมื่นเดช
รองเลขาธิการ
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด