ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง

                       “แนวโน้มเศรษฐกิจ(ดิจิตอล) ของไทยใน   ปี 2559”    

ด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมือกับ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด จัดงานเสวนาหัวข้อเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจ(ดิจิตอล)ของไทยในปี 2559” โดยวิทยากร คุณพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ Tiara Room Tower 2 ชั้น3 โรงแรมเมเปิล ถนนบางนา-ตราด วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจ (ดิจิตอล) ของไทยในปี 2559 โดยให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ซึ่งคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ดังรายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้  

ในการนี้  เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  จึงขอเรียนเชิญทางบริษัทส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทรสาร : 02-702-5773 หรืออีเมล์:off.prakan51@gmail.com  รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน ภายในวันที่  8 มกราคม  2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณสมใจ เอมปรากฏ โทรศัพท์ : 02-702-5772  

 

สถานที่ : ณ Tiara Room Tower 2 ชั้น3 โรงแรมเมเปิล
เวลา : 13.00-16.00 น.
วันที่ลงประกาศ : 6-01-2559