อุตสาหกรรมดึงต่างชาติ ตั้งฐานผลิต 'ชิ้นส่วน – อุปกรณ์' รถไฟฟ้า

 อุตสาหกรรมดึงต่างชาติ ตั้งฐานผลิต 'ชิ้นส่วน – อุปกรณ์' รถไฟฟ้า 

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นเจ้าภาพในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือนก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้ดำเนินงานและ    คณะทำงาน ประกอบไปด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กำหนดกรอบการศึกษาไว้ 3 แนวทาง คือ 1.กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  และความเป็นได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตรถไฟและรถไฟฟ้าในประเทศ 2.กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้มีการย้ายฐานผลิตมาที่ไทย และ 3.แนวทางเร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง อย่างไรก็ตาม การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม วงเงิน 2 ล้านล้านบาท จะส่งผลให้ความต้องการรถไฟฟ้าและระบบรางเพิ่มขึ้นมาก จนอยู่ในระดับที่สามารถตั้งฐานผลิตในไทยได้ ปัจจุบันไทยมีศักยภาพผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในตัวรถไฟฟ้า เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายไฟ ประตูโดยสาร แต่ยังไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงได้ เช่น ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบการสื่อสาร ระบบห้ามล้อ  ซึ่งในอนาคตเชื่อว่า หากส่งเสริมให้ต่างชาติมาตั้งฐานผลิตในไทยจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาให้ไทยสามารถผลิตเองได้