อึ้ง! อีก 5 ปี ไทยต้องการแรงงานถึง 40 ล.คนต่อปี

 อึ้ง! อีก 5 ปี ไทยต้องการแรงงานถึง 40 ล.คนต่อปี

      นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน ว่าการคาดประมาณแนวโน้มความต้องการแรงงาน ปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่า มีจำนวนความต้องการแรงงานโดยรวมหรือการจ้างงานรวมทั่วประเทศใน 5 ปีข้างหน้าเฉลี่ย 40,473,484 คนต่อปี โดยเป็นความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มรวมเฉลี่ย 995,514 คนต่อปี เป็นความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายตำแหน่งงานจำนวนเฉลี่ย 268,287 คนต่อปี และความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไปจำนวนเฉลี่ย 727,227 คนต่อปี ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งดำเนินการสำรวจสถานประกอบการใน 28 ประเภทกิจการทั่วประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการที่มีรายชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ (ยกเว้นสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ) จำนวน 35,107 แห่ง พบสถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน รวมทั้งสิ้น 435,126 อัตรา ซึ่งประเภทกิจการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ กิจการค้าส่ง ค้าปลีก มีความต้องการแรงงาน จำนวน 239,185 อัตรา รองลงมาได้แก่ กิจการยานยนต์และชิ้นส่วน จำนวน 41,767 คน และกิจการก่อสร้าง จำนวน 22,885 อัตรา
 
      ส่วนระดับทักษะฝีมือที่สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ แรงงานมีฝีมือจำนวน 184,135 อัตรา รองลงมาได้แก่ แรงงานกึ่งฝีมือ จำนวน 152,388 อัตรา และแรงงานไร้ฝีมือ จำนวน 60,175 อัตรา ตามลำดับ สถานประกอบการมีการขาดแคลนแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 276,493 อัตรา ประเภทกิจการที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ กิจการค้าส่ง ค้าปลีก จำนวน 181,394 อัตรา รองลงมาได้แก่ กิจการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 9,281 อัตรา และกิจการก่อสร้าง จำนวน 8,039 อัตรา ตามลำดับ  ระดับทักษะฝีมือ ที่มีการขาดแคลนมากที่สุด คือแรงงานมีฝีมือ จำนวน 124,100 อัตรา รองลงมาได้แก่ แรงงานกึ่งฝีมือ จำนวน 102,003 อัตรา และแรงงานไร้ฝีมือ จำนวน 32,981 อัตรา
 
      นายจีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของตำแหน่งงาน ที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ตำแหน่งพนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้า จำนวน 51,892 อัตรา รองลงมาได้แก่ ตำแหน่งช่างไม้ทั่วไป จำนวน 50,396 อัตรา และตำแหน่งช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกลทั่วไป จำนวน 36,354 อัตรา