ผู้ประกอบธุรกิจที่จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงาน

แห่งใหญ่ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด ซึ่งเดิมจะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนที่จังหวัด
นั้นให้สามารถยื่นขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 
87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ า ส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา) และในส่วนภูมิภาคที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขา
ของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน 
และเกาะสมุย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป 
 
 
 ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมาย
พิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจด
ทะเบียน ณ ส านักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 
 1. ห้างหุ้นส่วนบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจด
ทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ า) 
 2. ห้างหุ้นส่วนบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่