เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโดยตรงในระยะนี้

   นายวันชัย พนมชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่ทางภาครัฐจะใช้เป็นมาตรการอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในช่วงระยะเวลานี้โดยตรง ได้แก่ 

1. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)                        
       1.1 ให้ส่งเสริมกิจการ SMEs ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 51% และมีขนาดการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท ในประเภทกิจการบางประเภทที่กำหนด โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าทุกเขตที่ตั้ง
      1.2 กรณีปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิตเดิม ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี
      1.3 ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. การพิจารณาคำขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) ซึ่งเป็น 1 ใน 6 หัวข้อวาระเร่งด่วนระดับประเทศ สำหรับโรงงานขนาดเล็ก อุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โรงงานขนาดกลาง ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตภายในระยะเวลา 60 วัน ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ (ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน) ที่ต้องมีเอกสารการขออนุญาตให้ครบถ้วนก่อนและต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองเสียก่อนแล้วกรมโรงงานจึงจะพิจารณาอนุญาตทำให้มีการร้องเรียนว่าล่าช้า ปัจจุบันได้มีการยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วทำให้ลดขั้นตอนระยะเวลาลงไป 30-40 วัน
3. ให้สถานประกอบการระมัดระวังเรื่องวัตถุดิบที่จะก่อนำไปใช้ในการก่อให้เกิดความไม่สงบ และหลีกเลี่ยงการชุมนุม สืบเนื่องจากช่วงนี้อยู่ระหว่างประกาศกฎอัยการศึก ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกำชับให้สถานประกอบการใหญ่ๆ ระมัดระวังเรื่องวัตถุดิบที่จะสามารถนำไปใช้ในการก่อความไม่สงบเช่น อัคคีภัย วินาศภัย และให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมโดยไม่จำเป็น
4. การเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม จากเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษาและที่สำคัญ มีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการลักลอบนำกากขยะพิษมาทิ้งส่งกลิ่นเหม็นและก่อมลภาวะรบกวนชุมชน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสียหาย กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางคดีอย่างเคร่งครัดทันทีโดยเฉพาะเรื่องการนำสิ่งปฏิกูลออกจากโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต