สวทช.เปิดบ้านต้อนรับ ก.พลังงานพร้อมต่อยอดงานวิจัย

 สวทช.เปิดบ้านต้อนรับ ก.พลังงานพร้อมต่อยอดงานวิจัย

ดร.ทวีศักดิ์    กออนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานได้เข้าเยี่ยมชม สวทช.  พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อยอดและขยายผลสำเร็จจากงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต
 
ดร.ทวีศักดิ์     กล่าวว่า พันธกิจหลักของ สวทช. คือการมุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรมจนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการวิจัยเหล่านี้ และหนึ่งในการวิจัยเหล่านี้ “กลุ่มงานด้านพลังงาน”นับเป็นเป้าหมายที่ทาง สวทช. ให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
โดยสวทช.มีความพร้อมทางศักยภาพทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนและมีตัวอย่างผลงานวิจัยด้านพลังงาน จึงนำเสนอให้คณะจากกระทรวงพลังงานฯรับทราบเป็นข้อมูลเพื่อหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและ สวทช.
 
ทั้งนี้ สวทช.มีตัวอย่างผลงานวิจัยด้านการประหยัดพลังงานเช่นหม้อหุงข้าวประหยัดพลังงานลดปริมาณน้ำและใช้ระบบสมองกลควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิแบบขั้นบันไดสามารถประหยัดพลังงานในการหุงแต่ละครั้งได้สูงสุดมากกว่า 60%  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลจากอ้อย มันสำปะหลัง สบู่ดำ และปาล์มน้ำมัน  การนำเศษวัสดุการเกษตร (ชีวมวล)           มาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง  และเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 
ด้าน นายอารีพงศ์  ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  การเข้าเยี่ยมชม สวทช. ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน  โดยในส่วนของ สวทช. เป็นบทบาทของการวิจัยพัฒนาออกแบบ และการจัดการด้านวิศวกรรมศาสตร์ จนนำไปสู่การใช้ประโยชน์พร้อมส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นซึ่งบทบาทในส่วนของกระทรวงพลังงาน คือการสนับสนุนเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและการใช้ศักยภาพที่มีภาพ        ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น พลังงานทดแทน ไบโอแมส ไบโอแก๊สการนำขยะมาจัดการใช้ในการผลิตซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานในภาพใหญ่ที่จะมีการทบทวนตาม  มติ กพช. ต่อไป