<< ก่อนหน้า     ต่อไป >>
ดัชนีเศรษฐกิจไทย

 1. บีโอไออนุมัติลงทุนฟื้นฟูน้ำท่วม 9.8 พันล้าน (ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2556) นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ อนุมัติการขอรับส่งเสริมการลงทุน 36 โครงการ มูลค่า 9,809  ล้านบาท แบ่งเป็น 1.อนุมัติมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย 25  โครงการ เงินลงทุน 8,081 ล้านบาท เช่น บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับยานพาหนะ กำลังการผลิต 750,000 ชิ้น/ปี เงินลงทุน 750 ล้านบาท บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด นวนคร ปทุมธานี ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กำลังการผลิต 485 ล้านชิ้น/ปี เงินลงทุน 1,120 ล้านบาท เป็นต้น 2.อนุมัติภายใต้มาตรการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม   ในอยุธยา และปทุมธานี 11 โครงการ เงินลงทุน 1,728 ล้านบาท เช่น บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนระบบปรับอากาศสำหรับยานพาหนะ กำลังการผลิต 3.4 ล้านชิ้น/ปี เงินลงทุน 277 ล้านบาท บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ กำลังการผลิต 10 ชุด/ปี เงินลงทุน 146 ล้านบาท เป็นต้น

          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีโครงการ ที่ได้รับอนุมัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อฟื้นฟู 163 โครงการ เงินลงทุน 97,324 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณา 94 โครงการ เงินลงทุน 80,775 ล้านบาท และอนุมัติภายใต้มาตรการกระตุ้นให้ เกิดการลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุน  38 โครงการ เงินลงทุน 21,540 ล้านบาท มีโครงการอยู่ระหว่างพิจารณา 17 โครงการ เงินลงทุน 4,892 ล้านบาท รวมทั้ง 2 มาตรการ          มีโครงการอยู่ระหว่างการ พิจารณา 111 โครงการ มูลค่าการลงทุน 85,667 ล้านบาท

2. ขยับมาตรฐานผลิตยาง เตรียมตีกรอบขออนุญาตเป็นผู้วิเคราะห์ปริมาณยางธรรมชาติในยางผสมเคมี (ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า, ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2556)

นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง เปิดเผยว่า การควบคุมกำกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในตลาดโลก มีส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ยางพาราไทยมีปริมาณและมูลค่าจากการส่งออกของยางพาราไทย โดยสถาบันวิจัยยาง ได้เล็งเห็น และความสำคัญในในเรื่องนี้มาตลอด จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งด้านกายภาพ เคมี และถุงมือยาง และห้องปฏิบัติการยางแท่ง ดังนั้น สถาบันวิจัยยางจึงเตรียมประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อศึกษาแนวทางในการขออนุญาตเป็นผู้วิเคราะห์ปริมาณยางธรรมชาติในยางผสมสารเคมี (compound Rubberหรือ Rubber Masterbatch) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีการส่งออกยางผสมสารเคมี ได้ใช้ศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มที่ และสร้างระบบการควบคุมกำกับมาตรฐานของผลผลิตยางพาราให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพารา    ในตลาดโลกต่อไป

          อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการเพิ่มมูลค่ายางทั้งการใช้ในประเทศและส่งออกวัตถุดิบให้มากขึ้น สถาบันวิจัยยางจึงกำหนดแผนงานวิจัยสนับสนุนการผลิตยางผสมสารเคมี เพื่อให้ภาคเอกชนเป็นผู้วิเคราะห์ปริมาณยางธรรมชาติในยางผสมสารเคมี เช่นเดียวกับการอนุญาตห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ ซึ่งคาดว่าจะออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้

        3. DITP ชี้ช่องการค้า ไทยหารือเบลเยียม-อียู สร้างขยายเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ (ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน, ประจำวันที่ 12 มีนาคม2556)

       นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเดินทาง ไปเยือนราชอาณาจักรสวีเดนและ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2556 ในโครงการ SMEs Focus Program 12 ราย ภายใต้การดำเนินงานของกรมฯ ได้เข้าร่วมหารือกับภาคเอกชนของเบลเยี่ยม พร้อมเข้าร่วมงานนิทรรศการสินค้า Fair Trade และนิทรรศการฉลองการได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ในงาน GI Rice โดยนายบุญทรง ได้พบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการด้านการค้า และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าหารือรองปลัดกระทรวงการค้า เรื่องการเตรียมการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป(อียู) กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา หารือรองปลัดกระทรวงเกษตร เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และกรมการ ค้าต่างประเทศหารือ เรื่องการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหภาพยุโรป ต่อสินค้าไทย ส่วนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้ดำเนินภารกิจในการหารือเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพิ่มลู่ทางการส่งออกสินค้าไทย

          อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคทางการค้าสำหรับเบลเยียมนั้น เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับกฎระเบียบในด้านต่างๆ ในกรอบของอียู เช่น เรื่องมาตรการที่มิใช่ภาษีต่างๆ อาทิ มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กฎระเบียบทางมาตรฐานและเทคนิคสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม เช่น RoHs, WEEE, REACH เป็นต้น 

ข่าวต่างประเทศ

1. ก.พ. เกาหลีใต้ส่งออกรถยนต์ลดลง 21.9% (ที่มา: เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2556)

กระทรวงเศรษฐกิจความรู้ของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เกาหลีใต้ ส่งออกรถยนต์ลดลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก วันทำงานที่น้อยลงจากช่วงวันหยุดปีใหม่ตามปฏิทิน และอุปสงค์ที่อ่อนแอของรถที่ผลิตในประเทศ ทั้งนี้ การส่งออกรถของผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง 5 แห่งของประเทศร่วงลง 21.9% จากปีก่อนหน้า แตะ 234,161 คันในเดือนกุมภาพันธ์ หลังเพิ่มขึ้น 17.1% ในเดือนมกราคม