พาณิชย์ดันเพิ่มธุรกิจการค้าชายแดนไทย-มาเลย์

 พาณิชย์ดันเพิ่มธุรกิจการค้าชายแดนไทย-มาเลย์  

          นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมในพื้นที่ชายแดน ระหว่างไทยและมาเลเซีย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของมาเลเซีย ที่กำลังจะมีขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบจะครอบคลุมทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและช่วยสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) สำหรับแผนปฏิรูปของมาเลเซีย เรียกว่า นโยบาย "วัน มาเลเซีย" เป็นโครงการปฏิรูปภาครัฐ และโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมาเลเซียจะส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนมากขึ้น เพื่อดึงดูด และกระตุ้นการลงทุนที่มีคุณภาพภายในประเทศ คาดว่าจะส่งผลระยะยาวในการจ้างงาน  และจะให้ความสำคัญกับรัฐซาบาห์ และรัฐซาราวัก เป็นลำดับต้น ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว รัฐบาลมาเลเซีย คาดการณ์ว่า มูลค่าการค้าในปี 2556 จะเติบโตถึง 5% และการลงทุนจากต่างชาติ (เอฟดีไอ) จะเพิ่มขึ้น 20%  และโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ผลักดันอยู่นั้น จะส่งผลให้มาเลเซียก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2563 หรือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การค้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2555 มีมูลค่ารวม 1.28 ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การค้าชายแดน มีสัดส่วน 71% มูลค่า 9 แสนล้านบาท และการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ใช่การค้าชายแดน มีสัดส่วน 29% มูลค่า 3.7 แสนล้านบาท และมีการค้ากับมาเลเซียมากที่สุด คิดเป็น 62% รองลงมา เป็นเมียนมาร์ 16% ลาว 12% และกัมพูชา 10%