ประกันสังคม เดินหน้าขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 (เงินบำนาญชราภาพ)

 ประกันสังคม เดินหน้าขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40

เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 (เงินบำนาญชราภาพ)

 
          สำนักงานประกันสังคม เดินหน้าขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 (เงินบำนาญชราภาพ) ให้แก่แรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เริ่มในวันที่ 9 ธันวาคม 56 นี้ เพียงจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ 100 บาท รัฐร่วมจ่ายอุดหนุน 100 บาท จะมีเงินออมเดือนละ 200 บาท ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สมัครมาตรา 40 ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2556 – 8 ธันวาคม 2557
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจให้การคุ้มครองแก่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนของแรงงานนอกระบบได้เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันกำหนดเป็น 2 ทางเลือก คือ
          ทางเลือกที่ 1  จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 30 บาทต่อเดือน ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
          ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 50 บาทต่อเดือน ได้รับเงินสิทธิประโยชน์เหมือนทางเลือกที่ 1 และเพิ่มเงินบำเหน็จกรณีชราภาพ
         แรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แล้วจำนวน 1,539,638 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556) และตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 (เงินบำนาญชราภาพ) ให้แก่แรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยทางเลือกที่ 3 กำหนดเงินสมทบเดือนละ 200 บาท ในระยะแรกให้สิทธิแก่ ผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้ากองทุนเพียงเดือนละ 100 บาท รัฐบาลร่วมจ่ายเงินอุดหนุน 100 บาท เท่ากับมีเงินออมเดือนละ 200 บาท สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 และเฉพาะทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังไปถึงเดือนพฤษภาคม 2555 ได้ รัฐบาลก็จะร่วมจ่ายเงินอุดหนุนให้ด้วยเช่นกัน        
         นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้โอกาสดีดังกล่าวมีระยะเวลาเพียง 1 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556– 8 ธันวาคม 2557 เท่านั้น                                          
          ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบที่มีอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะกรณีชราภาพเพียงกรณีเดียวเท่านั้นไม่สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้   
         หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์งานประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)