อัญมณีชี้ไทยขึ้นฮับค้าอัญมณีโลก หลังยกเว้นอากรเหลือ 0%

 อัญมณีชี้ไทยขึ้นฮับค้าอัญมณีโลก หลังยกเว้นอากรเหลือ 0%

 
                        นายสมชาย พรจินดารักษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบประกาศยกเว้นอากรนำเข้า และส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มาแสดง และจัดจำหน่ายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 52 ซึ่งจะจัดในเดือนกันยายน 2556 จะส่งผลให้ผู้ประกอบการแสดงสินค้าที่นำสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายในงานดังกล่าวจะยกเลิกอากรให้เหลือ 0% และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงร้อยละ 7 ในกรณีส่งออกต่างประเทศไม่ต้องชำระ VAT จากที่แต่เดิมถ้ามีการซื้อขายภายในงานจะต้องเสียอัตราอากรร้อยละ 20 และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 สำหรับระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บอากรจะอยู่ในช่วง 15 วัน ก่อนการจัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 52 ไปจนถึง 15 วัน หลังการจัดงาน (30 วัน) ผู้ประกอบการแสดงสินค้า (Exhibitor) จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด โดยต้องนำสินค้าเข้าผ่าน Official Freight Forwarder ซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้ามีค่าอย่างเป็นทางการของงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair และสามารถนำสินค้าเข้าได้เฉพาะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้น สินค้าที่อยู่ในรายการยกเลิกการจัดเก็บอากร ได้แก่ ไข่มุก อัญมณี โลหะ เครื่องประดับทองและเงิน ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้พิธีการของกรมศุลกากร
                      นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงจะได้สิทธิ์รับการยกเว้นจะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับฯ หรือสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับว่ามาร่วมออกงานแสดงสินค้าจริง ส่วนผู้ซื้อสินค้าภายในงานจะเสียเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 เช่นกัน