อุตฯ หอบข้อมูลโชว์นักธุรกิจไทย-เทศยังดาหน้าลงทุนครึ่งปี

  อุตฯ หอบข้อมูลโชว์นักธุรกิจไทย-เทศยังดาหน้าลงทุนครึ่งปี

          นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงภาวะการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งแรกปี 2556 (มกราคม - มิถุนายน 2556) ว่ามีโครงการลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จำนวน 1,055 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 632,800 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 พบว่า จำนวนโครงการขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.8% ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 47% กิจการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน มากที่สุดคือกลุ่มบริการและสาธารณูปโภค 256 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 302,200 ล้านบาท ขยายตัว 190% หรือเกือบ 2 เท่าตัว โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ กิจการท่าเรือรับก๊าซธรรมชาติเหลว กิจการเขตอุตสาหกรรม กิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล กิจการศูนย์กระจายสินค้า และกิจการสวนสนุก เป็นต้น รองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ยานยนต์และชิ้นส่วน ยื่นขอรับส่งเสริม 227 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 148,400 ล้านบาท ขยายตัว 35% ซึ่งโครงการขนาดใหญ่ที่เตรียมจะลงทุน ได้แก่ กิจการประกอบรถยนต์และ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะและโลหะปั๊มขึ้นรูป กิจการผลิต เครื่องยนต์ดีเซล กิจการประกอบรถกระบะ กิจการผลิตแม่พิมพ์ และกิจการผลิตชิ้นส่วนประเภทต่างๆ อันดับสาม เป็นกลุ่มเกษตรกรรม และผลผลิตจากการเกษตร 243 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 88,000 ล้านบาท ขยายตัว 140% หรือกว่า 1 เท่าตัวโครงการขนาดใหญ่ที่เตรียมจะลงทุน ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ กิจการ ผลิตยางแท่งและยางผสม กิจการผลิตอาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็ง กิจการผลิตแป้งและแป้งแปรรูป กิจการผลิตน้ำมันจากปาล์มและรำข้าว กิจการห้องเย็น และรถห้องเย็น กิจการผลิตผงชูรส กิจการ ผลิตอาหารสัตว์ และกิจการเลี้ยงสัตว์
        นอกจากนี้ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอ (Foreign Direct Investment : FDI) พบว่าในช่วงครึ่งปีแรก 2556 มีโครงการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศยื่นขอรับส่งเสริม 619 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 279,000 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในช่วง 6 เดือนของปี 2555 ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติที่ยื่นขอรับส่งเสริมมากที่สุดยังคงเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ยื่นขอรับส่งเสริม 333 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 184,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%