สมอ.รับมือเออีซีรีบดันมาตรฐานสินค้ายานยนต์บังคับใช้ในปี'58

 สมอ.รับมือเออีซีรีบดันมาตรฐานสินค้ายานยนต์บังคับใช้ในปี'58

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า การลงนามความตกลงอาเซียนว่าด้วยผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (เอพี เอ็มอาร์เอ)ว่า ความตกลงเกิดขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทุกชนิด ที่ผลิตขึ้นใหม่ในอาเซียนมีมาตรฐานเท่าเทียม เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อทั้ง 10 ประเทศรวมกลุ่มในนามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 2558 ทั้งนี้ความ  ตกลงดังกล่าวจะประกอบ ด้วยผลิตภัณฑ์ยานยนต์ราว 40 ชนิด เบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ยานยนต์กลุ่มแรกจำนวน 19 ชนิด สมอ.มั่นใจว่าทั้ง 10 ประเทศ จะสามารถเห็นชอบร่วมกันและประเทศใช้ได้ทันใน ปี 2558 และอีกประมาณ 30 ชนิดที่เหลือจะทยอยลงนามบังคับใช้ต่อไป โดยไทย ได้ลงทุนด้านอุปกรณ์ตรวจสอบมาตรฐานทั้งการซื้ออุปกรณ์ และปรับเทคโนโลยีบางประเภทให้พัฒนาขึ้น รวมเป็นงบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ 880 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 10 ประเทศที่ลงนามเอพี เอ็มอาร์เอ จะยอมรับร่วมในผลการทดสอบ ใบรับรอง ซึ่งออกโดยหน่วยตรวจสอบรับรองที่ได้รับแต่งตั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทำให้การนำเข้าและส่งออกระหว่าง กันมีความคล่องตัวขึ้น แต่ล่าสุดมี 2 ประเทศ ที่ยังไม่เห็นด้วย คือ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เนื่องจากต้องการความตกลงมีการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้านอกอาเซียนด้วย จึงอยู่ระหว่างเจรจา แต่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะข้อเสนอดังกล่าวผิดไปจากความตกลงที่วางไว้
อย่างไรก็ตาม จากผลิตภัณฑ์ยานยนต์จำนวน 19 ชนิด มี 3 ชนิด คือ ยางนอกสำหรับรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์นั่ง และ ยางรถยนต์เชิงพาณิชย์หรือรถบรรทุก ซึ่งสมอ.อยู่ระหว่างพิจารณาให้เป็นมาตรฐานบังคับใช้ประเทศไทยด้วย