กรมโรงงานอุตสาหกรรมเน้นย้ำโครงการวิเคราะห์ฯ เตรียมพร้อมสู่ AEC

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเน้นย้ำโครงการวิเคราะห์ฯ เตรียมพร้อมสู่ AEC  

        นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัว "โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" เพื่อยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ด้านการลงทุนและแข่งขันในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC ให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพิ่มความได้เปรียบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของอุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มาตรการที่ใช้กำกับดูแลผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนั้น จะเน้นในเรื่องความปลอดภัย เช่น เพลิงไหม้ ระเบิด ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม จะคลอบคลุมถึงมลพิษทางอากาศส่งผลอันตรายต่อชุมชนภายในบริเวณหรือไม่ หรือแม้แต่แม่น้ำลำคลอง ต้องไม่มีสารพิษที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลภาวะต่อสังคม ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้าน การเก็บรักษาวัตถุเคมีอันตรายต่างๆ การนำเข้าสารเคมี ควรเก็บอย่างไรให้ปลอดภัยมิดชิดและเป็นระเบียบ

       อย่างไรก็ตาม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน ตลอดจนประสานความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นในแต่ละสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เนื่องจาก แต่ละประเทศมีข้อกำหนดบังคับหรือด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้าง ต้องมาประสานให้เข้ากันให้ได้เป็นกฎที่สามารถใช้ร่วมกันได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปัจจุบันเริ่มโครงการนี้ จากทางภาคเหนือ ที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เนื่องจาก มีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก