เปิดประตูอาเซียน

 เปิดประตูอาเซียน 

            การรับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน ของไทยมีความสำคัญอย่างไร และจนถึงขณะนี้ไทยประสบความสำเร็จในการประสานความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีนหรือไม่ ติดตามจากรายงาน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ทุกประเทศจำเป็นต้องสร้างความพร้อมให้กับตัวเอง รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันของ 10 ประเทศสมาชิก แต่สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน นั้นคือการที่อาเซียนจะต้องประสานความร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆเห็นได้จากการสร้างกรอบความร่วมมือที่สำคัญเช่น กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน กับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และเมื่อมองเป็นรายประเทศแล้วจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทกับอาเซียนสูง โดยจีนเป็นประเทศนอกอาเซียนประเทศแรกที่เข้าร่วมสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่สันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันทำให้อาเซียนและจีนต้องมีกลไกการประสานความร่วมมือที่ชัดเจนและมีศักายภาพนั่นคือ กลไกประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน
          ดังนั้นการที่ไทยได้รับตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน ตั้งแต่ปี 2555-2558 ซึ่งเป็นปีที่จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน จึงมีความสำคัญและท้าทายอย่างยิ่งสำหรับไทยในการสร้างร่วมมือทั้งในด้าน เศรษฐกิจ ความมั่นคง และวัฒนธรรม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการทำหน้าที่ของไทยที่ผ่านมาจะพบว่า มีความสำเร็จในหลายด้านทั้งการผลักดันความร่วมมือต่างๆ เช่นการเพิ่มมูลค่า และลดอุปสรรคทางการค้า สร้างการเชื่อมโยงในภูมิภาค การมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขง และการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีของการพูดคุยระหว่างอาเซียนและจีนในการส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล
          อย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้ยืนยันได้จากการยอมรับและการชื่นชมจากประเทศต่างๆโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ได้แสดงความยินดีกับไทยในระหว่างเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อความร่วมมือพหุภาคีในการดำเนินการของอาเซียนในบทบาทผู้ประสานงานอาเซียน-จีนของไทยที่มีความก้าวหน้าในประเด็นทะเลจีนใต้ รวมถึงจะสนับสนุนความพยายามของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับของภูมิภาค ซึ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนความสำคัญของไทยต่อความร่วมมือกับทั้ง 10 ประเทศสมาชิก เพื่อให้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปี เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์