ครม.ไฟเขียว Eco-car เฟส 2

 ครม.ไฟเขียว Eco-car เฟส 2 

              นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอเพื่อทราบเรื่อง การเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) ระยะที่ 2 ทั้งนี้ มีสาระสำคัญ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินกลยุทธ์ "การชี้ทิศทางและการสร้างโอกาส" ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยอาศัยกลไกการดำเนินนโยบายส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ซึ่งได้ปิดให้การส่งเสริมลงในปี 2550 มีผู้ประกอบการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น                5 ราย ด้วยกำลังการผลิตที่สูงกว่า 585,000 คันต่อปี จากการประเมินความสำเร็จของนโยบายดังกล่าวพบว่า นโยบายนี้ประสบความสำเร็จสูงกว่าความคาดหมาย โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง และชิ้นส่วนยานยนต์ การดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนารถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล และการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับฐานการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานในประเทศไทย
          อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างโอกาสและขยายฐานการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ "สะอาด ประหยัด ปลอดภัย" สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลก และสอดรับกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ซึ่งจะเริ่มกำหนดใช้ขึ้นในปี 2559 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ มอบหมายให้ อก.ดำเนินมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco- car) ระยะที่ 2 ผ่านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของ สกท. โดยเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) ขึ้นมาใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ อก. จะศึกษาและกำหนดต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย