กระทรวงพาณิชย์เตรียมทำเอ็มโอยูการค้าไทย-ภูฏาน

 กระทรวงพาณิชย์เตรียมทำเอ็มโอยูการค้าไทย-ภูฏาน 

     ในการประชุม ครม เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2556 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอที่ประชุม ครมพิจารณาเห็นชอบการลงนามในร่างตกลงความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลภูฎาน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล การศึกษาด้านพลังงาน ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( เอสเอ็มอี ) โดยกระทรวงพาณิชย์จะได้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวต่อไป
โดยร่างความตกลงดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการติดต่อทางธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า ( เจทีซี ) เพื่อทบทวนความตกลงทางการค้าและพิจารณาแนวทางขยายการค้าระหว่างกัน พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ โดยกำหนดให้ รมว พาณิชย์ของไทย และ รมต เศรษฐกิจของภูฎานเป็นหัวหน้าคณะต่อไป