กระทรวงอุตสาหกรรมคลอดดัชนีฯ ชี้วัดเศรษฐกิจ ปี 57

 กระทรวงอุตสาหกรรมคลอดดัชนีฯ ชี้วัดเศรษฐกิจ ปี 57 

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator) เพื่อเป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยจะครอบคลุม 3 มิติ คือ การผลิต การลงทุน และ ความเชื่อมั่น  คาดว่า จะเริ่มใช้ในปี 2557 เป็นต้นไป ซึ่งดัชนีฯ จะกำหนดให้มีค่าฐานอยู่ที่หน่วย 50 หากต่ำกว่าเศรษฐกิจชะลอตัว สำหรับดัชนีฯ ทั้ง 3 ด้านประกอบด้วยดัชนีย่อย 11 ดัชนี คือ ด้านการผลิต มี 2 ดัชนีคือ 1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 2. อัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม, มิติการลงทุนประกอบด้วย 4 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีจำนวนโรงงานที่ขอเปิดกิจการ 2. ดัชนีด้านเงินลงทุน 3. ดัชนีจำนวนแรงม้า 4. ดัชนีด้านการจ้างงาน, มิติด้านความเชื่อมั่น 5 ดัชนีได้แก่ 1. ดัชนีภาคความเชื่อมั่นธุรกิจ 2. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3. ดัชนีจำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 4. ดัชนีจำนวนโครงการ 5. ดัชนีเงินลงทุนและ 6. ดัชนีการจ้างงานในโครงการที่ขอสนับสนุน ทั้งนี้ ทางด้านนายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า หากพิจารณาดัชนีฯ ภาพรวม ตัวที่ฉุดเศรษฐกิจไทยขณะนี้มี 3 ตัวได้แก่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใช้กำลังการผลิต ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและอุตสาหกรรม แต่ตัวอื่นๆ ที่เป็นค่าดัชนียังมีทิศทางเป็นบวก โดยเฉพาะการลงทุน การยื่นคำขอตั้งโรงงาน ฯลฯ
          อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปี 2556 นี้ จะไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาดไว้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ ที่เดือนกันยายน ติดลบ 15.28% ขณะที่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ฮาร์ดไดรฟ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2.33% เท่านั้น ซึ่งจะต้องดูแนวโน้มการผลิตในเดือนพฤศจิกายนว่า จะขยายตัวได้มากน้อยเพียงใด แต่ก็ประเมินได้ยาก เมื่อเทียบกับปีที่กำลังการผลิตในเดือนพฤศจิกายนสูงมากทำให้ฐานสูงตามไปด้วย  ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้ายังเชื่อว่า จะอยู่ในช่วงฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักที่เริ่มมีการฟื้นตัวจากปีนี้