กสอ.ผุดแผนเยียวยาผลกระทบน้ำท่วม

 กสอ.ผุดแผนเยียวยาผลกระทบน้ำท่วม 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs/ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2556 ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถดำเนินการผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ อีกทั้งวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ เกิดความเสียหายอย่างหนัก สูญเสียทั้งทรัพย์สินและรายได้จากการหยุดกิจการ รวมถึงได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ ซึ่งภาครัฐต้องเร่งเยียวยาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากอุทกภัย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ด้วยการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้เดิมหรือหากต้องการจะขอกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูกิจการก็สามารถขอรับบริการเพิ่มเติมได้อีก โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำเพียง 1% ต่อปี ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ไม่เคยขอใช้บริการและอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก็สามารถยื่นคำขอรับเงินกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปีเช่นกัน ทั้งนี้ กสอ.มีเงินทุนในระบบที่พร้อมจะปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการกว่า 450 ล้านบาท
          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กสอ.ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้ว โดยเบื้องต้น ได้รับรายงานตัวเลขผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นลูกหนี้ของ กสอ.แล้วจำนวน 179 ราย ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบและสินค้าไม่สามารถใช้การได้ อันเนื่องมาจากปริมาณน้ำที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถป้องกัน เคลื่อนย้ายหรือเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนขาดแคลนรายได้จากการที่ต้องหยุดกิจการ รวมถึงแรงงานต่างๆ ก็ต้องหยุดดำเนินการตามไปด้วย