คต. เชิญชวนผู้ส่งออก ใช้สิทธิฯ FTA ไทย-ชิลี

 คต. เชิญชวนผู้ส่งออก ใช้สิทธิฯ FTA ไทย-ชิลี 

             นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ทำความตกลงการค้าเสรีกับสาธารณรัฐชิลี (FTA ไทย - ชิลี) และคาดว่าความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะทำให้การค้าระหว่างไทย - ชิลี เพิ่มมากขึ้นและเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้อื่น ๆ ต่อไป
 
          ประเทศชิลีเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในภูมิภาคอเมริกาใต้ มีโอกาสทั้งด้านการค้า และการลงทุนอีกมาก นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของภูมิภาคอเมริกาใต้ ปัจจุบันชิลีเป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้ รองจากบราซิล และอาร์เจนตินา
          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไทยกับชิลีมีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านเหรีญสหรัฐฯ แยกเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ ๖๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า ๓๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐ จากปี ๒๕๕๔) โดยไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่าประมาณ ๒๗๘.๐๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ม.ค. – ก.ย.) มูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ ๗๐๐ ล้านเหรีญสหรัฐฯ มูลค่าการส่งออกประมาณ ๕๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ ๒๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
          สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปชิลี ได้แก่ รถยนต์/อุปกรณ์ อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูป ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ขณะที่สินค้าที่ไทยนำเข้าจากชิลี ได้แก่ สินแร่ โลหะ สัตว์น้ำสด/แช่เย็น/แช่แข็ง /แปรรูป และเยื่อกระดาษ เป็นต้น นับได้ว่าการค้าของทั้ง        ๒ ประเทศ มีโอกาสเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อความตกลงการค้าเสรีไทย - ชิลี จะมีผลในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗
          ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทย - ชิลีให้มากที่สุด กรมการค้าต่างประเทศจึงได้เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้าไปชิลี จำนวนกว่า ๑๕๐ ราย มารับความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย -ชิลี ในวันที่ ๒๐ และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี ได้อย่างถูกต้อง และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าต่อไป ผู้สนใจติดต่อที่เบอร์โทร ๐๒-๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ – ๔๘๓๘ หรือ     สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ ๑๓๘๕ / E-mail สำนักบริการการค้าต่างประเทศ: eximdft@moc.go.th (ชื่อผู้ประสานงาน : คุณสุนันท์ ขันธ์แก้ว)