ก.อุตฯปรับ "ดัชนีเศรษฐกิจฯ" ใหม่ เสริมเชื่อมั่นนักลงทุนไทยลุย AEC

 ก.อุตฯปรับ "ดัชนีเศรษฐกิจฯ" ใหม่ เสริมเชื่อมั่นนักลงทุนไทยลุย AEC 

         ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกและของไทยอยู่ในช่วงภาวะขาลง จากปัจจัยหลายด้าน ทั้งจากอุปสงค์ในประเทศชะลอตัว และยอดการส่งออกที่ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีการจัดทำ "ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม" (Industrial Economic Indicator) ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจ ซึ่งดัชนีนี้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาบูรณาการด้วยกัน เพื่อจัดทำดัชนีที่สามารถสะท้อนภาพรวมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับประเทศเพื่อให้ผู้สนใจ และภาคธุรกิจ ให้เห็นการเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น
โดยดัชนีใหม่นี้จะครอบคลุมมิติต่าง ๆ 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการลงทุน และด้านความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้ข้อมูลที่นำมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้ง 3 มิติที่ประกอบไปด้วยดัชนีย่อยทั้งหมด 11 ดัชนี ดังนี้
 
1) มิติด้านการผลิต ประกอบด้วย 2 ดัชนี คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และดัชนีอัตราการใช้กำลังการผลิต ซึ่งแสดงถึงความเคลื่อนไหวการผลิต
 
2) มิติด้านการลงทุน ประกอบด้วย 4 ดัชนี คือ ดัชนีจำนวนการประกอบกิจการโรงงานที่ขอเปิดกิจการ ดัชนีจำนวนเงินทุน ดัชนีจำนวนแรงม้า และดัชนีจำนวนการจ้างงานของสถานประกอบกิจการที่ขออนุญาตเปิดดำเนินการ
 
3) มิติด้านความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 ดัชนี คือ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงจำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดัชนีจำนวนโครงการ ดัชนีเงินลงทุน และดัชนีการจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
 
สำหรับดัชนีใหม่ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ เป็นการนำเอาดัชนีต่าง ๆ ทั้ง 3 มิติข้างต้นมาจัดทำเป็น Diffusion Index โดยกำหนดให้มีฐานอยู่ที่หน่วย 50 ซึ่งหากดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับน้อยกว่า 50 แสดงถึงเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว เท่ากับ 50 แสดงถึงเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว หรือมากกว่า 50 แสดงถึงเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ดี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อสร้างดัชนีภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของดัชนีแต่ละตัว ซึ่งจะทำให้ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมิติต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงยังรายงานถึงทิศทางและแนวโน้มของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าด้วย
 
นอกจากนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังมีความเชื่อมั่นว่า ดัชนีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม คือ ทุกภาคส่วนสามารถรับรู้ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างรอบด้านมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และหน่วยงานภาครัฐนำไปวางแผนการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยทั้งนี้ดัชนีอุตสาหกรรมจะนำออกเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจได้นำดัชนีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ภายในต้นปี 2557
 
จากผลการทดลองศึกษาดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ล่าสุดประจำเดือนกันยายน 2556 อยู่ที่ระดับ 40.91 (ต่ำกว่าเส้น 50) ลดลงจากเดือนสิงหาคมซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.00 แสดงถึงภาวะชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการลดลงของดัชนีคือ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใช้กำลังการผลิต ดัชนีขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งจำนวนโครงการ เงินลงทุน และการจ้างงาน 
 
นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอุตสาหกรรมปัจจุบันยังอยู่ต่ำกว่าระดับปกติ ขณะที่ดัชนีชี้นำอุตสาหกรรมชี้ถึงทิศทางการหดตัวในอีก 2-4 เดือนข้างหน้า ซึ่งเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่สูง อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตเปิดโรงงานใหม่ยังคงมีแนวโน้มที่ขยายตัว ทั้งจำนวนโรงงานที่ได้รับการประกอบกิจการ จำนวนแรงงาน และจำนวนแรงม้า