เศรษฐกิจ 5 ภาค ชะลอตัว ลุ้นท่องเที่ยวช่วยกระตุ้น

  เศรษฐกิจ 5 ภาค ชะลอตัว ลุ้นท่องเที่ยวช่วยกระตุ้น 

            นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของทั้ง 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ พบว่า เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว การลงทุน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนยังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ประกอบกับปัจจัยด้านการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ สินค้าเกษตรหลายจังหวัด ราคาชะลอตัวลง ภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหา                ขาดแคลนแรงงาน ภาวะต้นทุนการผลิตสูง การใช้จ่ายชะลอตัว เนื่องจาก  หนี้ภาคครัวเรือนสูง และความไม่มั่นใจในรายได้ในอนาคต ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละภาค เนื่องจาก เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และประเมินว่า ในปีหน้า สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้ เมื่อพิจารณาจากด้านการบริโภค การลงทุนของเอกชนและภาครัฐ และอัตราการจ้างงานยังคงมีอัตราการขยายตัวได้อยู่ในระดับปานกลาง
                อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ต้องการเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เร่งพัฒนาด่านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้มีการวางแผนไว้และมีการหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง และเร่งสร้างเสถียรภาพด้านการเมืองด้วย