ตลาดอาหารฮาลาลไทยในจีนสดใส สค.แนะใช้เทคโนโลยีคุมการผลิต

 ตลาดอาหารฮาลาลไทยในจีนสดใส สค.แนะใช้เทคโนโลยีคุมการผลิต 

    นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) เปิดเผยถึงการทำตลาดอาหารฮาลาลในจีน ว่า ไทยส่งออกอาหารฮาลาล  เป็นอันดับที่ 5 ของโลก ศักยภาพและความพร้อมที่มี ทำให้ไทยมีโอกาสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาลโลกได้ เนื่องจากไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบและค่าแรงงาน แต่จำเป็นต้องยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตให้ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยสากล พร้อมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าฮาลาลไทย ทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า การรับรองฮาลาลให้กับสินค้า และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ จีนมีวัฒนธรรมการบริโภคและความต้องการอาหารที่มีรสชาติใกล้เคียงกันกับไทย ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ต้องชูจุดเด่นของสินค้าที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศคู่ค้า รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดของสินค้าท้องถิ่น ทำการวิจัยการตลาด ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาการเติบโตของธุรกิจฮาลาลไทย ในมณฑลต่างๆ ของจีน
อย่างไรก็ตาม สำหรับการค้าระหว่างไทย-จีน หลังการเปิด การค้าเสรี สินค้าส่งออกหลักของไทยไปจีน ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าแร่ และเชื้อเพลิง ส่วนสินค้านำเข้าหลักของไทย จากจีน ได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน สินค้า วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งในปี 2556 นี้ จีนได้กลายมาเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 และ นำเข้าอันดับ 2 ของไทย