คต. จับมือกรมศุลฯ ติวเข้มผู้ส่งออกแป้งมันสำปะหลัง ใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความคล่องตัวในการส่งออก

 คต. จับมือกรมศุลฯ ติวเข้มผู้ส่งออกแป้งมันสำปะหลัง ใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความคล่องตัวในการส่งออก 

                    กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับกรมศุลกากร ติวเข้ม เรื่องการส่งเอกสารการส่งออกแป้งมันสำปะหลังผ่านระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) ให้กับผู้ส่งออกแป้งมันสำปะหลัง
 
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดอบรมให้กับผู้ส่งออกและตัวแทนส่งออก (Shipping) สินค้าแป้งมันสำปะหลัง เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ กรมการค้าต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาในเรื่องดังกล่าวจำนวนกว่า 100 ราย
นายสุรศักดิ์ฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมการส่งออก-นำเข้าสินค้า ได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ การออกหนังสือสำคัญสำหรับใช้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และลดภาระผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตส่งออก โดยได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs)  ผ่านระบบ National single Window (NSW) เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งเอกสาร ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ปัจจุบันสินค้าแป้งมันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานในการส่งออก ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับกรมศุลกากร ได้เปิดระบบให้ผู้ประกอบการสามารถบันทึกข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24) ส่งผ่านระบบ e – Customs เพื่อใช้ประกอบการออกใบขนสินค้า โดยไม่ต้องนำเอกสารใบรับรองฯ ดังกล่าว ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทุกๆ ครั้ง (Shipment) ที่มีการส่งออก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าแป้งมันสำปะหลังของไทย ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะในแต่ละปี ไทยส่งออกสินค้าแป้งมันสำปะหลังปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 5 หมื่นล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไต้หวัน” นายสุรศักดิ์ฯ กล่าว
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการส่งออกรายใดมีข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวกทางการค้า สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร.1385 กรมฯ ยินดีให้บริการและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ