การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตา สินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ และชา ตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2557

 การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตา สินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ และชา ตามความตกลง

องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2557 

 
นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ดำเนินการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีข้อผูกพันภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) โดยในส่วนของสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ และชากระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบเปิดตลาดเพื่อจัดสรรปริมาณนำเข้า ปี 2555 – 2557        พ.ศ. 2555 จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งได้กำหนดช่วงระยะเวลายื่นคำขอรับการจัดสรรภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่จะจัดสรร โดยปี 2557 กำหนดให้ยื่นคำขอรับการจัดสรรตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มกราคม 2557 และมีปริมาณในโควตาที่จะจัดสรร ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์กาแฟ ปริมาณจัดสรรรวมไม่เกิน 134 ตัน จัดสรรให้นิติบุคคลซึ่งมีประวัติการนำเข้าร้อยละ 80 หรือไม่เกิน 107.20 ตันและนิติบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะมีประวัติการนำเข้าหรือไม่ก็ตาม ร้อยละ 20 หรือไม่เกิน 26.80 ตัน
2. ชา ปริมาณจัดสรรรวมไม่เกิน 625 ตัน ประกอบด้วย
- ชาใบ 187.50 ตัน จัดสรรให้นิติบุคคลซึ่งมีประวัติการนำเข้าร้อยละ 80 หรือไม่เกิน     150 ตัน และนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ค้าชารายใหม่ร้อยละ 20 หรือไม่เกิน 37.5 ตัน
 - ชาผง 437.50 ตัน จัดสรรให้นิติบุคคลซึ่งมีประวัติการนำเข้าร้อยละ 80 หรือไม่เกิน    350 ตัน และนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ค้าชารายใหม่ร้อยละ 20 หรือไม่เกิน 87.5 ตัน
ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะขอรับการจัดสรรโควตาให้ยื่นแบบคำขอรับการจัดสรรได้ที่สำนักมาตรการ          ทางการค้า ชั้น 13 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับการจัดสรรโควตา ดังนี้  
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และ
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ประสงค์จะขอรับการจัดสรรโควตามายื่นแบบคำขอรับการจัดสรรแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียสิทธิ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th หรือสอบถาม โทร. 02-5474771-86 ต่อ 4716 , 4705 , 02-5475095
ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณในโควตาปี 2557 สำหรับสินค้าเมล็ดกาแฟ พริกไทย และลำไยแห้ง ตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) สินค้ามันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป และชา ตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) และสินค้ามันฝรั่ง ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – นิวซีแลนด์(TNZCEP)ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2556 โดยคาดว่าจะออกประกาศผลการจัดสรรได้ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการนำเข้าได้ตั้งแต่    ต้นปี 2557