คต. คุมเข้มมาตรฐานสินค้าขาออก ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย

 คต. คุมเข้มมาตรฐานสินค้าขาออก ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย 

        “กรมการค้าต่างประเทศ คุมเข้มมาตรฐานสินค้าขาออก โดยใช้ พรบ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ ดำเนินการกับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว”
 
          นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดกับมาตรฐานสินค้าขาออกเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย โดยกรมฯ ได้อาศัยอำนาจตาม พรบ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ซึ่งผลการดำเนินการที่เข้มงวดขึ้น ทำให้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตักเตือน    ผู้ตรวจสอบสินค้ามาตรฐานให้ปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าด้วยความระมัดระวัง จำนวน ๓ ราย และเปรียบเทียบปรับกับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จำนวน ๒๖ ราย
          อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากไม่ต้องการถูกดำเนินการตามกฎหมาย ขอให้ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด