สคบ. แนะห้างสรรพสินค้า ให้แสดงฉลากกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

                    สคบ. แนะห้างสรรพสินค้า ให้แสดงฉลากกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
        สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แนะห้างสรรพสินค้า ให้แสดงฉลากกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการคุ้งครองผู้บริโภค ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ผู้ประกอบการจะมีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาได้มีผู้บริโภคร้องเรียนยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่าถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ โดยนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า รวมถึงการไม่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้บริโภคทราบ
ทั้งนี้ สคบ. จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดของสินค้าที่นำมาจัดรวมในกระเช้า ซึ่งต้องระบุชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าแต่ละรายการ มีการแสดงราคาจำหน่ายที่ชัดเจน ระบุขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุของสินค้าแต่ละรายการ ค่าภาชนะที่บรรจุ นอกจากนี้ต้องแสดงรายละเอียดของวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดรวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าให้ชัดเจน เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม หากพบผู้ประกอบธุรกิจที่แสดงฉลากสินค้าเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับผู้บริโภคที่กำลังจะเลือกซื้อสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญ ควรตรวจสอบรายการสินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ ราคา รวมถึงวันหมดอายุของสินค้าให้รอบคอบก่อนซื้อ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. สายด่วน 1166 หรือร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.ocpb.go.th