คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือน ต.ค.56 คิดเป็น 45.28% ของ GDP

 คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือน ต.ค.56 คิดเป็น 45.28% ของ GDP 

        นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เผยสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2556 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีจำนวน 5,373,818.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.28 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,769,242.29 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,087,010.68 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 516,731.01 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 834.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 56,741.37 ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลง 5,577.20 ล้านบาท 25,963.17 ล้านบาท และ 25,201 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง
 
         อย่างไรก็ดี สัดส่วนหนี้คงค้างต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 ได้ปรับเพิ่มจากที่รายงานในเดือนที่แล้วที่ร้อยละ 45.49 เป็นร้อยละ 45.86 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประกาศ GDP ของ 3 ไตรมาสแรกในปี 2556 แล้ว ทำให้ตัวเลข GDP ของปีงบประมาณ 2556 เท่ากับ 11,840,827 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าประมาณการ GDP ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) คำนวณไว้ที่ 11,938,250 ล้านบาท จึงทำให้สัดส่วนหนี้คงค้างต่อ GDP ของเดือนกันยายน 2556 ที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 45.86 ในการนี้ สบน. จึงได้ปรับวิธีคำนวณ GDP ของเดือนตุลาคม 2556 ให้สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้น โดยการใช้ GDP ของค่าเฉลี่ย 2 เดือนของ GDP ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 รวมกับ 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 และค่าเฉลี่ย 1 เดือนของไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ทำให้ประมาณการ GDP ณ สิ้นเดือนตุลาคมเท่ากับ 11,867,884.67 บาท