ไทยเริ่มใช้ Form D รูปแบบใหม่ 1 กรกฎาคม 2557

    ไทยเริ่มใช้ Form D รูปแบบใหม่ 1 กรกฎาคม 2557 

 
            ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันให้ยกเลิกการแสดงราคา FOB บนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (Form D) สำหรับสินค้าที่ผลิตได้ตามเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ 1) สินค้าที่ผลิตในประเทศทั้งหมด (WO) 2) สินค้าที่ผลิตโดยการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (CTC) และ 3) สินค้าที่ผลิตโดยผ่านขบวนการผลิต (Process Rules) ทั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบ Form D ในช่อง 9 ดังนี้
 
 
            ดังนั้น การแสดงราคา FOB ในช่อง 9 บน Form D จะกระทำเมื่อสินค้าผลิตได้ตามเกณฑ์         ถิ่นกำเนิดสินค้าแบบการใช้สัดส่วนการผลิต (RVC) เท่านั้น โดยมีผลทันทีกับ 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ยกเว้น กัมพูชาและเมียนมาร์ ที่ขอขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก 2 ปี   ทั้งนี้ Form D รูปแบบใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 โดยกำหนดระยะเวลาสำหรับการปรับเปลี่ยน 6 เดือน ในส่วนของไทย จะเริ่มใช้ Form D รูปแบบใหม่ ในวันที่             1 กรกฎาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับ Form D ที่จะส่งออกไปยัง กัมพูชาและ               เมียนมาร์ กรมการค้าต่างประเทศจะออก Form D รูปแบบเก่าไปก่อน จนกว่าทั้งสองประเทศจะพร้อมดำเนินการใช้ Form D รูปแบบใหม่