ออสเตรเลียยังไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) จากการซื้อสินค้า Online

 ออสเตรเลียยังไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) 

จากการซื้อสินค้า Online
ประเทศออสเตรเลีย สคร. ซิดนีย์ 
 ออสเตรเลียยังคงไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการสั่งซื้อสินค้า 
Online จากต่างประเทศส าหรับเทศกาลคริสมาสปีนี้ โดยในปี 2011 รายงาน
จาก Productivity Commission พบว่า การปรับลดมูลค่าขั้นต่ าที่จะต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักการที่ดี แต่ยังไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ใน
แต่ละปีมีพัสดุไปรษณีย์ที่มีมูลค่าต่ ากว่า 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียเข้ามา
ประมาณ 58 ล้านชิ้น ในขณะที่พัสดุที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์มีเพียง 
20,000 ชิ้น 
 สมาคม National Retail Association ได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อองค์กร 
Commission of Audit ให้ปรับลดมูลค่าขั้นต่ าส าหรับพัสดุไปรษณีย์ที่จะต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 1,000 ดอลลาร์เป็น 20 ดอลลาร์ เนื่องจากมูลค่าขั้นต่ าที่
ได้ก าหนดใช้ในปัจจุบันมีก่อนที่การสั่งซื้อสินค้า online จะเป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย และรายงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชี Ernst & Young พบว่า 
รายได้ที่สูญเสียจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญต่อปี