ฟรีโซนเพื่อเศรษฐกิจ

ฟรีโซนเพื่อเศรษฐกิจ 

การค้าการลงทุนข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนใกล้ชิดกัน เช่น ในกลุ่มระเบียง

เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (จีเอ็มเอส)ยังเป็นช่องทางหนึ่งค่ะ ที่จะเติบโตได้สูง เพราะได้รับ
ประโยชน์ทั้งจากความร่วมมือของกลุ่ม และความร่วมมือของประชาคมอาเซียนในแง่การลงทุน ไทยเรา
เองนี่แหละค่ะ ที่เป็นผู้เดินทางไปลงทุนในอนุภูมิภาค มากกว่าเพื่อนร่วมอนุภูมิภาคเดินทางมาลงทุนบ้าน
เรามีธุรกิจทั้งสิ้น 4 กลุ่มค่ะ ที่สถาบันของเราประเมินว่าเป็นธุรกิจส าคัญที่จะมีโอกาสทางการค้าการลงทุน
ส าหรับผู้ประกอบการไทย ได้แก่ 1.ธุรกิจที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ 2.ธุรกิจที่พึ่งพิงแรงงานจ านวนมาก 
3.ธุรกิจในภาคบริการ และ 4.ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและการก่อสร้าง 
 กลุ่มพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาตินั้น เช่น ธุรกิจเกษตรกรรม ประมงเหมืองแร่ ป่าไม้ พลังงาน ปิโตร
เคมี ส่วนกลุ่มพึ่งพิงแรงงาน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 ด้านกลุ่มภาคบริการ ก็มีที่น่าสนใจหลายธุรกิจค่ะ ทั้งโรงแรมและท่องเที่ยว โลจิสติกส์ 
อสังหาริมทรัพย์ บริการสุขภาพ สุดท้ายกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและก่อสร้าง ได้แก่ การลงทุนด้านคมนาคม 
ท าถนน สะพานรถไฟ เรือ สนามบิน การลงทุนด้านชลประทาน เช่น การสร้างเขื่อนการบริหารจัดการน้ า 
การลงทุนด้านโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต การเผยแพร่ภาพโทรทัศน
ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไทยทยอยไปลงทุนธุรกิจเหล่านี้เป็นระยะ เช่นในพนมเปญ เราเข้าไป
ลงทุนธุรกิจปิโตรเลียม แปรรูปอาหาร สิ่งทอโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจสื่อสารใน
เวียงจันทน์ก็มีธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ เขื่อนพลังงานน้ าการเงินการธนาคาร สายการบิน ค้าปลีกธุรกิจสื่อสาร
แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือ ผู้ประกอบการที่ไปแล้วส่วนใหญ่ล้วนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเงินทุนมหาศาล
ทั้งสิ้น 
 หากเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการประเทศอื่นที่พยายามลงทุนในอนุภูมิภาค ชาติอื่นๆก็มีความ
พยายามเจาะ 4 กลุ่มเดียวกับไทยเช่นกันแต่เน้นเจาะให้ชัดไปเลยในบางอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม
พลังงานอุตสาหกรรมสื่อสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 มาถึงตรงนี้ ดิฉันอยากให้ทุกคนลองดูโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก 2 
ประเทศดังกล่าวมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างกัน ส่งผลให้ได้รับประโยชน์ คือ 1.ไม่ต้องกังวลปัญหา
เรื่องแรงงานข้ามชาติเพราะสามารถท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่คนทั้ง 2 ประเทศเข้าไป
ท างานได้ 2.เป็นการขยายพรมแดนทางเศรษฐกิจ จากเดิมที่มีพื้นที่แค่ประเทศของตัวเอง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจึงเหมือนเป็นพื้นที่ใหม่บนชายแดนที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คนอีกประเทศ
ไทยเองจึงควรเร่งเจรจาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเพื่อนบ้านค่ะเพื่อขยายพรมแดนทางเศรษฐกิจ
ให้แก่เรา เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ รายกลาง รายย่อย โดยเฉพาะใน 4 กลุ่มดังกล่าว ได้มี
พื้นที่ลงทุนขยายธุรกิจ 
 ฟรีโซนเหล่านี้ไม่ใช่แค่ประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเราและเพื่อน
บ้านทั้งในแง่ธุรกิจและการจ้างงาน