ฟิลิปปินส์ยกระดับภาคการผลิตให้ปลอดสารตะกั่ว

 ฟิลิปปินส์ยกระดับภาคการผลิตให้ปลอดสารตะกั่ว 

        รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการใช้สารตะกั่วและสารผสมกับสินค้าที่ผลิตในประเทศ สินค้านำเข้า การจำหน่าย การกระจายสินค้า ภายหลังจากที่กรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์ (the Department of Environment and Natural Resources: DENR) ออกมาตรการควบคุมสารเคมี (a Chemical Control Order: CCO) ในสารตะกั่วและสารผสม (Lead and its compounds) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดความเสี่ยงอันตรายและการบาดเจ็บของประชากรจากการสัมผัสกับสารเคมี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการพยายามยกเลิกการใช้สารตะกั่วในสีตามนโยบายสากล เนื่องจากสารตะกั่วและโลหะหนักมีความเป็นพิษสูง การรับสารดังกล่าวโดยการสัมผัสหรือเข้าสู่ทางปาก สามารถทำลายระบบประสาทอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน ทำลายไต ระบบการได้ยิน และทำให้ฟันผุ
มาตรการควบคุมสารตะกั่วและสารผสม ถูกบรรจุไว้ใน DENR Administrative Order No. 2013-24 กำหนดให้ห้ามใช้สารตะกั่วและสารผสมในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ในโรงเรียน เครื่องสำอาง ท่อน้ำ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยกำหนดค่าสารตะกั่วในสีไม่ให้เกิน 90 ppm (parts per million) และกำหนดระยะเวลาปรับตัวให้ภาคเอกชนพัฒนาภาคการผลิตให้ปลอดสารตะกั่ว (Lead-free production) ดังนี้
-    ปี 2559 เริ่มบังคับใช้กับสีที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่ง และเครื่องใช้ภายในบ้าน
-    ปี 2562 เริ่มบังคับใช้กับสีที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การออกมาตรการฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับ Republic Act No. 6969 ของฟิลิปปินส์ หรือที่รู้จักในนาม the Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขนส่ง และการจัดการขยะที่มีสารตะกั่วตกค้างก่อนนำไปกำจัดเศษซากด้วย โดย RA No 6969 ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
ทั้งนี้ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ใช้งาน และรวมถึงการรีไซเคิล ดูแลรักษา จัดเก็บ และกำจัดเศษซากสารตะกั่วและสารผสม ทั้งที่เป็นรายใหม่หรือรายเดิมที่ได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นไปตามระเบียบแล้ว จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Bureau: EMB) ของ DENR และต้องจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) เพื่อให้ทราบว่ามีการบริหารจัดการสารเคมีที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกสีทาและวาร์นิช และสีอื่น ๆ ไปฟิลิปปินส์เฉลี่ยปีละ 616 ล้านบาท คิดเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย การที่ฟิลิปปินส์ออกมาตรการเข้มงวดในการควบคุมค่าสารตะกั่วในสีทาประเภทต่าง ๆ และในผลิตภัณฑ์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและให้สอดคล้องนโยบายสากลนั้น แสดงให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ให้ ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชากร มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ผลิตและนำเข้าให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และมีแนวโน้มที่จะยกระดับมาตรฐานในสินค้าอื่น ๆ ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าของไทยควรติดตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการส่งออกสินค้า และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ ควรพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และไม่ให้เกิดอุปสรรคในการส่งออกต่อไป