สุดยอดแห่งภูมิปัญญาไทยทางเลือกที่ต้องเลือก ของเกษตรกรไทย

 สุดยอดแห่งภูมิปัญญาไทยทางเลือกที่ต้องเลือก ของเกษตรกรไทย 

ภูมิปัญญาสมุนไพรล้านนาสู่งานวิจัยพัฒนานำพาเกษตรไทยก้าวไกลสู่อาเซียน อาชีพการทำการเกษตรอยู่เคียงคู่กับคนไทยมาช้านาน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีอาชีพหลักคือ การทำนา ซึ่งสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท จึงกล่าวได้ว่าบทบาทของเกษตรกรไทย สำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจวิถีชีวิตคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันประเทศไทย ประสบปัญหา ในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรตกอันดับลง ด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือ การมีสารพิษตกค้างและ คุณภาพของผลผลิตลดลง รวมทั้ง ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
 
 ดังนั้นการทำเกษตรปลอดภัย ด้วยการใช้เกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มคนที่รักสุขภาพ   และรักในอาชีพเกษตรได้เกิดขึ้น โดยเฉพาะ คุณกัญจนา ผดุงวงค์  เจ้าของภูมิปัญญาปั๊บสาล้านนาด้านสมุนไพรไทยกับการแปรรูปสมุนไพรไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นปัจจัยเพื่อการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรทุกภาคส่วนจากมรดกภูมิปัญญา ตำรับยาปั๊ปสาโบราณของบรรพบุรุษล้านนาสืบต่อกันมากว่า 200 ปี เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพเพียงอย่างเดียว ได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยพัฒนาเชิงวิชาการนานกว่า 20 ปี ร่วมกับหลายสถาบันจนกลายเป็นนวัตกรรมที่สู่การนำไปใช้ในแปลงของเกษตรกรไทยด้วยกระบวน การสกัดสารสำคัญของสมุนไพรไทยกว่า 19 ชนิด ให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ช่วยให้พืชแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน และทำงานทั้งระบบโดยพร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้เกษตรกรไทยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “โอทู  
 
ฟลาโวเจน” ซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับและมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
 คุณกัญจนา กล่าวต่อว่าได้มีการร่วมศึกษากับข้าวในโครงการ “การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและการทดสอบการเพิ่มผลผลิตในนาข้าว” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลที่ได้คือการเพิ่มของผลผลิตสูงกว่าแบบเดิม 34.29%  อีกทั้งยังเข้าร่วมโครงการ “การศึกษาผลของการใช้ผลิต ภัณฑ์ที่มีต่อธาตุอาหารในต้นข้าว” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลที่ได้ คือ ปริมาณธาตุอาหารในเม็ดข้าวหลังเก็บเกี่ยวสูงกว่าปกติ 39% นอกจากนี้ในการลงแปลงร่วม กับพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ ผลที่ได้คือต้นทุนของเกษตรกรลดลง 30-50% และผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 30-200% (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่)
 
 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรที่แท้จริง คือการเปิดใจรับในสิ่ง  ใหม่ ๆ พร้อมทั้งลงมือกระทำด้วยความตั้งใจ ซึ่งตอนนี้ได้ เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีเวิลด์โกรว์ ที่บ้านจ้อง ซอย 7 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยตัวเอง คุณกัญจนา กล่าวในตอนท้ายว่า เป็นห่วงเรื่องการปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ แอบอ้างจากผู้ที่ฉกฉวยโอกาส จึงฝากเตือนมายังเกษตรกร หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลมาที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีเวิลด์โกรว์ 08-8744-7686.