กรมสรรพากรแนะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

 กรมสรรพากรแนะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 

   ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วและลดความผิดพลาด นางกัญญา พรปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ว่า ในการคำนวณภาษี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) สำหรับปี 2556 ซึ่งเริ่มยื่นแบบฯได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ เป็นต้น
ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีทำความเข้าใจและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องว่าได้กรอกรายการต่างๆ ตรงตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ พร้อมกับแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง เพราะนอกจากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการกรอกแบบฯที่ผิดพลาดให้น้อยลง และที่สำคัญในรายที่มีสิทธิได้รับภาษีคืน ก็จะช่วยให้ได้รับการคืนภาษีตามสิทธิได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และสำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตก็จะได้รับภาษีคืนโดยเร็วหากเอกสารถูกต้องครบถ้วนด้วย