สรรพากรเปิดรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2556 นอกเวลาราชการ

 สรรพากรเปิดรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2556 นอกเวลาราชการ 

กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ในเขตกรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2556 สำหรับท่านที่ไม่สามารถ ยื่นแบบฯ และชำระภาษีในระหว่างเวลาราชการปกติได้ จึงได้ขยายเวลาให้บริการรับแบบฯ และรับชำระภาษี   ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2557 ดังนี้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.00 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง วันเสาร์ที่ 15 ,22 และ 29 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
        
 
ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2556 ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไป อีก 8 วัน นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯตามปกติ ซึ่งสามารถยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557
        
 
หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร.1161 ตั้งแต่วันนี้ถึง     วันที่ 8 เมษายน 2557 โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ของทุกวันทำการ และเพิ่มบริการทุก  วันเสาร์ตลอดเดือนมีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. อีกด้วย