คสช.ถก 3 กรม เล็งปฏิรูปโครงสร้างภาษี บ่ายนี้

 คสช.ถก 3 กรม เล็งปฏิรูปโครงสร้างภาษี บ่ายนี้

 บ่ายนี้ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ถกคสช.เสนอปรับโครงสร้างภาษีในระยะเร่งด่วน ยึด 6 หลักปฏิรูประบบภาษี...
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่าย วันนี้ (10 มิถุนายน 2557) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะมีการประชุมร่วมกับกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีในระยะเร่งด่วน อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การปฏิรูปโครงสร้างภาษีเป็นไปตามนโยบายของ คสช. ซึ่งกระทรวงการคลังได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีทั้งระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจะมีทั้งปรับเพิ่มและลดอัตราภาษีภายใต้ 6 หลักการปฏิรูประบบภาษี ได้แก่ 1.ต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีต่อทั้งระบบ 2.ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องรับภาระภาษีเพิ่มขึ้นเพราะมีการใช้บริการสาธารณะมากกว่า 3.โครงสร้างภาษีใหม่ต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีในอดีต 4.จะต้องมีการสร้างรายได้ให้ภาครัฐกลับมาเพียงพอการใช้จ่ายภาครัฐ 5.ต้องไม่กระทบต่อผู้มีรายได้ระดับล่าง 6.ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเป็นไปตามแนวโน้มในการจัดเก็บภาษีทั่วโลกอยู่บนฐานการบริโภคและทรัพย์สินมีโครงสร้างอัตราภาษีที่ชัดเจน
 
หลังจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนผ่านมานี้ กระทรวงการคลังได้เข้าหารือกับคสช. เพื่อสรุปการจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือโรดแม็ปทางด้านภาษีและเสนอมาตรการเร่งด่วนที่ค้างอยู่ได้แก่ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 20% และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5 ขั้นเป็น 7 ขั้นรวมถึงคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% ต่ออีก 1 ปี
 
อย่างไรก็ตาม คสช.ได้เร่งรัดการปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบ โดยให้กระทรวงการคลังจัดทำให้แล้วเสร็จและนำเสนอภายใน 1 เดือนจากนี้.