กสอ.เปิดโมเดลพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น

 กสอ.เปิดโมเดลพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นพลวัตสูง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เพื่อแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประกอบด้วยอุตสาหกรรม 3 สาขาหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับเป้าหมายของไทย คือการทำให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าแฟชั่นในอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าได้นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ใน 2 มุมมอง คือ Outside In กับ Inside Out โดยหากมองในมุม Outside In คือ การจูงใจและเอื้ออำนวยให้ Traders สนใจเข้ามาซื้อสินค้าในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสซื้อสินค้าแฟชั่นของไทยมากขึ้น
 
นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (เอทีเอสเอ็มอี)
อย่างไรก็ตาม กสอ. โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อแสดงความสำเร็จอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ในการเป็นฐานการผลิตชุดทีมฟุตบอลบอลในบราซิล 2014 โดยไทยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกว่า 10 ทีมส่งผลให้แฟชั่นชุดกีฬากลับมาตื่นตัวอีกครั้งโดยปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง