‘กสอ’ ปั้น 250 นักออกแบบรุ่นใหม่ ลุยโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

 ‘กสอ’ ปั้น 250 นักออกแบบรุ่นใหม่ ลุยโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

       นายสมพล รัตนาภิบาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้เตรียมนักออกแบบรุ่นใหม่ 250 คน ในการจัดงานเดินแฟชั่นและนิทรรศการผลงานการออกแบบแฟชั่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการสร้างกระแสการบริโภคสินค้าประเภทสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มเครื่องหนัง     อัญมณี เครื่องประดับ และอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องของผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมโครงการนั้น กรมได้มีการฝึกอบรมมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากนักออกแบบในบริษัทต่างๆ นักออกแบบอิสระ และ นักศึกษาด้านการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้น จะมีการคัดเลือกแบบแฟชั่นของผู้เข้าร่วมอบรม 250 คน จำนวน 55 แบบ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดงานเดินแฟชั่นและนิทรรศการผลงานการออกแบบแฟชั่นต้นแบบจะเป็นการออกแบบแฟชั่นจากทุกภูมิภาคและวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมจากเหนือ อีสาน กลาง ใต้ และมุสลิม เป็นต้น
     อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ จะช่วยสร้างมูลค่าภาคอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, รองเท้า เป็นต้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูง การขาดแคลนแรงงาน ตลาดส่งออกชะลอตัว และผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า หากมีการพัฒนานักออกแบบและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองแฟชั่น ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น จึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย เพื่อเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะเออีซี และ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียและตลาดโลกต่อไป