สภาพัฒน์ เผยไตรมาส 2 ศก.ชะลอตัว ทำคนตกงาน 4 แสนราย

 สภาพัฒน์ เผยไตรมาส 2 ศก.ชะลอตัว ทำคนตกงาน 4 แสนราย

สภาพัฒน์ เผยไตรมาส 2 คนว่างงาน สภาพัฒน์ เผยไตรมาส 2 ศก.ชะลอตัว ทำคนตกงาน 4 แสนราย4 แสนคน เพิ่มขึ้น 1% จาก ศก.ชะลอตัว ทำให้การจ้างงานลดลง คาดครึ่งปีหลังดีขึ้น ส่วนหนี้ครัวเรือน ชะลอตัวตามภาวะ ศก.หลังสิ้นสุดรถคันแรก...

 
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชนในไตรมาส 2/57 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.57) พบว่า สถานการณ์แรงงานไทยขณะนี้มีกำลังแรงงานอยู่ 38,400,000 คน โดยมีจำนวนผู้ว่างงาน 400,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้การจ้างงานลดลง คาดว่าในครึ่งปีหลังจะดีขึ้น จากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว
 
ส่วนสถานการณ์การก่อหนี้สินภาคครัวเรือน พบว่าชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ จากข้อมูลยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการบริโภคอุปโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์เท่ากับ 3,334,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ต่ำกว่าที่ผ่านมา โดยหนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 หลังจากสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรก ประกอบกับเกิดความไม่มั่นคงทางรายได้และการมีงานทำในอนาคต
 
สำหรับสถานการณ์คดีอาญาโดยรวม ลดลงร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว ส่วนอุบัติเหตุจราจรทางบก ในไตรมาส 2/57 มีผู้เสียชีวิต 1,412 ศพ ลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 14,255 ราย จากการสำรวจยังพบว่ารถตู้โดยสารเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
 
ขณะที่ประเด็นที่สังคมต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป คือ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการรับตั้งครรภ์แทน, การระดมความร่วมมือลดอุบัติเหตุจราจรทางบก โดยเฉพาะรถตู้สาธารณะ และการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ในเด็กปฐมวัย.