อุตสาหกรรมเร่งเอกซเรย์รถเกรย์มาร์เกต

 อุตสาหกรรมเร่งเอกซเรย์รถเกรย์มาร์เกต 

           นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันยานยนต์ พร้อมเต็มที่ในการให้บริการตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าก่อนวันที่1 กรกฎาคม 2556 โดยให้ผู้นำเข้าจัดทำรายละเอียดรถที่นำเข้าแล้วไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สมอ. ซึ่งพนักงานจะประสานกับสถาบันยานยนต์เพื่อนัดวันและเวลาที่ต้องนำรถไปตรวจสอบ เมื่อผ่านการตรวจสอบ สมอ. จะออกใบอนุญาต ส่งสำเนาให้กรมการขนส่งทางบก พร้อมแจ้งผู้นำเข้าให้มอบสำเนาใบอนุญาตผู้ซื้อรถเพื่อใช้ประกอบการขอจดทะเบียนรถ โดยปริมาณรถที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับคือ 2,300 คัน คาดว่า จะให้บริการเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน 
 
          อย่างไรก็ตาม สำหรับการนำเข้า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป สมอ. จะเก็บตัวอย่างตรวจสอบ 1 คันต่อแบบรุ่น ทุกครั้งที่นำเข้า ขอเตือนให้ผู้นำเข้าเลือกนำเข้ารถที่มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน มอก. และยื่นคำขอที่ สมอ. ก่อนการนำเข้า เพื่อนัดหมายการตรวจสอบล่วงหน้า ขณะที่ผู้ซื้อควรตรวจสอบกับผู้ขายให้มั่นใจก่อนว่า รถที่จะซื้อสามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ โดยตรวจสอบหลักฐานใบอนุญาตของ สมอ. และหลักฐานอื่น เช่น การเสียภาษีต่างๆ เป็นต้น