5 อุตสาหกรรมไทย ครองอันดับ 1 ของอาเซียน

 5 อุตสาหกรรมไทย ครองอันดับ 1 ของอาเซียน 

างอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช. พาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์กรมหาชน) สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่อง“ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาการประเมินความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญจำนวน9 อุตสาหกรรม ได้แก่1 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, 3อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, 4อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ, 5อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, 6 อุตสาหกรรมเคมีภัณท์และพลาสติก, 7อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า,8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ 9อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณท์ยาง
 
ทั้งนี้ผลการศึกษาในด้านการส่งออกของไทยเมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซียนอื่นพบว่า ไทยจะอยู่อันดับแรก5อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนอันดับสอง คืออุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก อันดับสาม คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และอันดับสี่ คืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 
อย่างไรก็ตามหากคำนวณขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยเทียบกับอาเซียนเมื่อประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาพรวมอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขันความสามารถผู้ประกอบการ ปัจจัยการผลิต อุตสาหกรรมสนับสนุน อุปสงค์ภายในประเทศและการส่งเสริมจากภาครัฐ พบว่า ไทยอยู่อันดับ 1 มี 2 อุตสาหกรรม คืออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อันดับ2มีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อันดับ3มีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม