ตั้งโรงงานใหม่บูมรับ ศก.โงหัว

  ตั้งโรงงานใหม่บูมรับ ศก.โงหัว 

             นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ม.ค. ถึง พ.ค.2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 1,754 แห่ง เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 9.63% มีการจ้างงานรวม 38,933 คน เพิ่มขึ้น 11.9% มูลค่าการลงทุนรวม 124,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133% เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์มีมูลค่าลงทุนตั้งโรงงานใหม่มากที่สุด มีการอนุญาตตั้งโรงงานใหม่ 34 แห่ง มีการจ้างงาน 4,133 คน มูลค่าการลงทุน 14,228 ล้านบาท รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีการอนุญาตตั้งโรงงานใหม่ 61 แห่ง มีการจ้างงาน 2,123 คน มูลค่าการลงทุน 13,601 ล้านบาท
 
           การอนุญาตขยายกิจการโรงงานช่วง 5 เดือน แรกของปีนี้ มี 245 แห่ง เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 42.44% มีการจ้างงาน 29,304 คน เพิ่มขึ้น 60.9% และมีมูลค่าการลงทุน 65,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224% โดยอุตสาหกรรมผลิตโลหะขั้นมูลฐานมีมูลค่าการขยายโรงงานมากที่สุดมีการขยายโรงงาน 5 แห่ง จ้างงาน 674 คน มูลค่าการลงทุน 5,895 ล้านบาท รองลงมาเป็นการพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือแม่พิมพ์ขยายโรงงาน 4 แห่ง จ้างงาน 1,253 คน มูลค่าการลงทุน 4,810 ล้านบาท
 
             สำหรับการจดทะเบียนเลิกกิจการช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มี 554 แห่ง ลดลง 10.6% กิจการที่เลิกมีการจ้างงาน 21,074 คน ลดลง 6.4% กิจการที่เลิกมีมูลค่าการลงทุน 9,355 ล้านบาท ลดลง 18.2% โดยเมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมที่เลิกกิจการและเกิดการเลิกจ้างมากที่สุดคือ การผลิตเครื่องแต่งกาย เลิกกิจการ 12 ราย กิจการที่เลิกมีการจ้างงาน 5,277 คน มูลค่าการลงทุน 164 ล้านบาท รองลงมาเป็นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เลิกกิจการ 11 แห่ง กิจการที่เลิกมีการจ้างงาน 2,887 คน มูลค่าการลงทุน 914 ล้านบาท
 
            ทั้งนี้ การตั้งโรงงานใหม่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรกล กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ การพิมพ์ เครื่องดื่ม โดยการลงทุนตั้งโรงงานใหม่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจและบางอุตสาหกรรมลงทุนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งอัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าธุรกิจขนาดใหญ่ลงทุนตั้งโรงงานใหม่มาก ส่วนการปิดกิจการในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ชะลอตัวลง โดยบางกิจการที่ใช้แรงงานมากที่ปิดตัวลงอาจได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เช่น การผลิตเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ อาหาร