“บีโอไอ”อนุมัติ 23 โครงการ 7.9 หมื่นล้าน ผุดยุทธศาสตร์ใหม่หนุนกิจการ“มีคุณค่า”
“บีโอไอ”อนุมัติ 23 โครงการ 7.9 หมื่นล้าน ผุดยุทธศาสตร์ใหม่หนุนกิจการ“มีคุณค่า”
นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ได้มีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนรวม 23 โครงการ เงินลงทุนรวม 79,217 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (ปี 2558-2564) ตามที่บีโอไอนำเสนอ มีผลบังคับใช้สำหรับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ใหม่ ได้แก่ ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลาง และช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 
สำหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ จะให้ความสำคัญกับประเภทกิจการที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อประเทศเป็นหลัก เช่น กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการเชิงสร้างสรรค์ กิจการหรือบริการเพื่อรองรับการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิตอล กิจการที่พัฒนาจากทรัพยากรในประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่จะยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ตามเขตที่ตั้ง เหลือเฉพาะพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต่ำใน 20 จังหวัดเท่านั้น และการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มจากสิทธิพื้นฐานตามประเภทอุตสาหกรรม.