ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอาหารต่ำสุดรอบ 3 ปี ระบุกลุ่มข้าวน่าห่วงสุดวอนรัฐดูแล

 ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอาหารต่ำสุดรอบ 3 ปี  ระบุกลุ่มข้าวน่าห่วงสุดวอนรัฐดูแล

         สถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2556 อยู่ระดับ 47.4 ต่ำสุด ตั้งแต่มีการสำรวจความเชื่อมั่นภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2554 โดยดัชนีความเชื่อมั่นน้อยกว่าช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมปลายปี 2554 ที่อยู่ที่ระดับ 47.7 โดยความเชื่อมั่นที่ลดลงเนื่องจาก ภาคธุรกิจยังคงมีความกังวลกับค่าเงินบาทที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับลดจำนวนลงจากอากาศที่ร้อนจัด ได้แก่ กลุ่มสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรรม พืชผัก ผลไม้ และเครื่องเทศ ส่วนปริมาณการจับได้ที่ลดลง ได้แก่ กุ้งและเนื้อสัตว์ ต่างได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อนจัดเช่นกัน ทั้งปริมาณและน้ำหนักที่ได้ปรับลดลง นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากค่าจ้างแรงงานและเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับภาระอีกส่วนหนึ่งด้วยทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า เกือบทั้งหมดมีความเชื่อมั่นต่ำกว่า 50 โดยกลุ่มที่ต่ำสุดจนน่าห่วง คือ ข้าวและแป้งข้าว ดัชนีความเชื่อมั่นเหลือเพียง 36.5 เพราะได้รับผลกระทบจากการส่งออกข้าวที่คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย 6.5 ล้านตัน เหลือ 6 ล้านตัน บวกกับการส่งออกน้ำตาลทรายที่ได้รับผลกระทบเรื่องราคา ที่ปัจจุบันราคาตลาดโลกเหลือเพียง 17 เซนต์ต่อปอนด์ ต่ำสุดในรอบ 2 ปี กลุ่มที่ความเชื่อมั่นลดลงรองลงมาคือ สัตว์น้ำ ระดับ 43.9 โดยกุ้ง ถือว่า ได้รับกระทบจากโรค อีเอ็มเอส หรือโรคตายด่วนอย่างมากจนกระทบกับการส่งออก ต่อมาคือ เครื่องปรุงรส ระดับ 49 ผักผลไม้ ระดับ 49.3 และอาหารอื่นๆ 49.7

          อย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกความเชื่อมั่นตามขนาดธุรกิจ ซึ่งสถาบันสำรวจเพียง 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่า ธุรกิจขนาดกลางความเชื่อมั่นเหลือเพียง 44.2 ขณะที่ ขนาดใหญ่ความเชื่อมั่นระดับ 49 ถือว่า ไม่ดีเช่นกัน และเมื่อจำแนกตามการส่งออก พบว่า กลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ ความเชื่อมั่นอยู่ระดับ 45.6 ไม่ดีเช่นกัน สวนทางกับกลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศ ความเชื่อมั่นระดับดี คือ 50.5 แสดงว่ากำลังซื้อในประเทศมากพอและเศรษฐกิจอยู่ในสถานการณ์ที่ดี