เดือน เม.ย.ส่งออก SME ทรุด

     เดือน เม.ย.ส่งออก SME ทรุด

                      นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึง การส่งออกของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในช่วงเดือนเมษายน 2556 พบว่า มีมูลค่า 140,196.35 ล้านบาท หดตัวลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 3.78% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท และค่าเงินบาท ที่แข็งค่าขึ้น สำหรับตลาดหลัก ได้แก่ จีนรองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนตลาดสำคัญที่มีการขยายตัวของการส่งออกสูง ได้แก่ ออสเตรเลีย พม่า และเวียดนาม โดยสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกสูง ได้แก่ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ ยางและของที่ทำด้วยยาง เป็นต้น ด้านการนำเข้าของเอสเอ็มอี มีมูลค่า 189,805.37 ล้านบาท หดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.17% และหดตัวลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คิดเป็น 16.7% ซึ่งสินค้าที่นำเข้ามากที่สุดเป็นกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ รองลงมาคือเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบเหล็กและเหล็กกล้า พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก เป็นต้น

           อย่างไรก็ตาม ด้านการจัดตั้งและยกเลิกกิจการของเอสเอ็มอีนั้น ในเดือนเมษายน 2556 มีกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 4,781 ราย ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 18% ประเภทกิจการที่มีการจัดตั้งสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป บริการนันทนาการ และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการยกเลิกกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 697 ราย หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 12% ซึ่งกิจการที่มีการยกเลิกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ก่อสร้าง อาคารทั่วไป บริการนันทนาการ และอสังหาริมทรัพย์