สั่งเอสเอ็มอีแบงก์แก้หนี้เน่า เพิ่มลูกค้าเข้าถึงแหล่งทุน

              สั่งเอสเอ็มอีแบงก์แก้หนี้เน่า เพิ่มลูกค้าเข้าถึงแหล่งทุน  

นายมานะ คงวุฒิปัญญา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือกับผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ ธพว.เร่งแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่อยู่ในระดับสูง และบางส่วนเกิดจากผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในประเทศและต่างประเทศที่ทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีแย่ลงรวมทั้งต้องการให้ธพว.เพิ่มลูกค้าจากปัจจุบันมี 94,082 ราย คิดเป็น 3% ของเอสเอ็มอีทั้งหมด โดยถ้าเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทางด้านนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)กล่าวว่า ธพว.อยู่ระหว่างดำเนินการแผนฟื้นฟูให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนตามแผนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีงบประมาณ 2557 ซึ่ง ธพว.ต้องการการเพิ่มทุน 2.5 พันล้านบาท แต่คาดว่า จะได้รับการสนับสนุน2 พันล้านบาทซึ่งจะมีเงื่อนไขต้องลดหนี้เสียให้เหลือ2.95 หมื่นล้านบาทในสิ้นปีนี้ หรือให้เหลือ 28.7% ของสินเชื่อ จากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.12 หมื่นล้านบาท หรือ 33.2% และมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้สูงกว่า 8.5% ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

                    อย่างไรก็ตาม จากเป้าหมายที่ธพว.จะขยายฐานลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการภาครัฐนั้น ต้องกำหนดความชัดเจนกรณีโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการชดเชยในรูปแบบใด (PSA) เช่น ในรูปของอัตราดอกเบี้ย หรือให้เป็นเงินทุนเพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพราะที่ผ่านมา ไม่มีรูปแบบชดเชยที่ชัดเจน รวมถึงผู้ประกอบการที่หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมคัดเลือกให้ ทั้งจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)