กสอ.ชูโมเดลลดต้นทุน

  กสอ.ชูโมเดลลดต้นทุน  

             นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดทางด้านเศรษฐกิจทั้งการหดตัวของตลาดต่างประเทศ การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ การปรับราคาก๊าซหุงต้ม ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง การขาดแคลนแรงงาน และภาวะผันผวนของค่าเงินบาท ส่งผลให้ต้นทุนในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขยับสูงขึ้นกว่า 10 – 20%  โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องและรุนแรง ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างเร่งด่วน ทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ผ่านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme - MDICP) สำหรับปี 2555 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ MDICP จำนวน 75 กิจการ รวมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรดีเด่น16 กิจการ เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จในแต่ละด้าน ซึ่งสถานประกอบการเหล่านี้สร้างมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นรวม 3,904.32 ล้านบาท ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คิดเป็นมูลค่า 455.59 ล้านบาท และลงทุนขยายกิจการ 695.2 ล้านบาท
         อย่างไรก็ตาม กรมฯ มุ่งหวังให้สถานประกอบการยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น เน้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ได้แก่ อาหาร พลาสติกยานยนต์และชิ้นส่วน โลหการ เซรามิก และแก้ว  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องหนังไม้และเครื่องเรือน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น