หนุน 'โอท็อป' สู่ 'เอสเอ็มอี'

  หนุน 'โอท็อป' สู่ 'เอสเอ็มอี'  

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว คณะทำงานยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs จะทำการคัดสรรผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 5 ดาว ประเภทกลุ่มชุมชนที่มีศักยภาพ และ มีความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการพัฒนาจำนวน 152 ราย จากทั่วประเทศ หรือจังหวัดละ 2 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบเฉพาะราย (custommade) คือ มีการจัดโปรแกรมการพัฒนาให้สอดคล้องตามสภาพปัญหาที่แท้จริงของผู้ประกอบการOTOPแต่ละรายศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งสภาพปัญหาและศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการ OTOP ก่อนที่จะจัดโปรแกรมการพัฒนา ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP แต่ละราย โดยการดำเนินการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงในด้านสังคมและวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการรักษาไว้ซึ่งความเป็นสินค้า OTOP ที่มีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น และเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน รวมถึงไม่สร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน

          อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังได้สนับสนุนแหล่งทุน ผ่านทางธนาคารออมสิน โดยทางด้านนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  กล่าวว่า  ธนาคารออมสินตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มระดับกลางให้ขยายธุรกิจ วงเงิน 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ประมาณ 1 แสนจนถึง 1-2 ล้านบาทต่อราย ขณะที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปล่อยกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1,+1 ตามวาระตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนในการขยายธุรกิจ