สิงคโปร์ชูเอสเอ็มอีดันเศรษฐกิจเติบโต

 สิงคโปร์ชูเอสเอ็มอีดันเศรษฐกิจเติบโต

       น.ส.บุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) สิงคโปร์ เปิดเผยว่า สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจาก รายได้หลักของประเทศ 50% มาจากเอสเอ็มอี และยังทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศ 70% รัฐบาล จึงสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพเอสเอ็มอี                    ในสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยทางการสิงคโปร์ เน้นสนับสนุนและพัฒนาเอสเอ็มอีใน 3 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมนวัตกรรม การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิงคโปร์วางเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งเอเชีย เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในสิงคโปร์ และการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล สถานการณ์แนวโน้มด้านการผลิต จัดโปรแกรมฝึกอบรม ให้คำแนะนำแก่บริษัทในการจัดเตรียมแผนการเครื่องมือการค้นคว้าวิจัย และแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
             อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อสิงคโปร์ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวิกฤตหนี้ยุโรป เศรษฐกิจจีนชะลอตัวและญี่ปุ่นยังไม่ฟื้น ทำให้ความต้องการสินค้าจากคู่ค้าสำคัญลดลง ขณะที่ ค่าเงินสิงคโปร์ที่แข็งค่าขึ้นกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก และส่งผลทางอ้อมให้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจทุกประเภทสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องใช้พนักงานที่ชำนาญ อาทิบริการรักษาสุขภาพ การศึกษา