สร้างโมเดลโลจิสติกส์ไทย-อาเซียนเป็นเครื่องลดต้นทุนสู้คู่แข่ง

 สร้างโมเดลโลจิสติกส์ไทย-อาเซียนเป็นเครื่องลดต้นทุนสู้คู่แข่ง

 
            ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดอาเซียนเป็นตลาดการค้าที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย จะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกและนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันตลาดอาเซียนเป็นตลาดส่งออกสินค้าอันดับหนึ่งของไทยโดยในปี 2555 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสู่ตลาดอาเซียนเท่ากับ 1,758,212.8 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 24.7% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รวมทั้งเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบอันดับ2 ของไทยรองจากญี่ปุ่นโดยไทยมีมูลค่าการนำเข้าจากตลาดอาเซียนเท่ากับ 1,260,791.3 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนคิดเป็น 16.3% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด และจากการที่ในปี 2558 ก็จะถึงกำหนดการที่อาเซียนจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAECสศอ.จึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ "การจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน" เพื่อให้มีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน รวมถึงศึกษาโอกาส อุปสรรคและความพร้อมของการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการประหยัดต่อประเภทรวมทั้งความเป็นไปได้ในการขยายฐานการผลิตไปประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยการดำเนินงานโครงการฯนี้ภาคอุตสาหกรรมของไทยจะมีเครื่องมือสำคัญที่สามารถมองให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาวัตถุดิบและสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้
         อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถแสดงการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าจากอาเซียนแยกกันได้ชัดเจน ดังนั้นแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน จึงเป็นแบบจำลองเพียงแบบจำลองเดียวในขณะนี้ที่สามารถแสดงข้อมูลและวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยที่มีการพึ่งพาวัตถุดิบและสินค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีข้อมูลและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและนโยบาย เพื่อช่วยให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคอาเซียน